Obowiązki osoby ubezpieczonejWykupując ubezpieczenie na życie bierzemy na siebie obowiązki, które musimy wypełnić w stosunku do towarzystwa ubezpieczeniowego. Warunkiem uzyskania świadczenia objętego ochroną jest wypełnianie tych obowiązków zgodnie z podpisaną umową. Jakie konsekwencje grożą osobie ubezpieczonej, która nie wypełnia tych obowiązków?

Podawanie prawdziwych informacji

Towarzystwa ubezpieczeniowe sprzedając ubezpieczenie na życie muszą sprawdzić przed podpisaniem umowy stan zdrowia osoby ubezpieczającej się. W tym celu osoba zainteresowana ubezpieczeniem na życie otrzymuje do wypełniania ankietę medyczną. Jej częścią jest (umieszczone pod spodem ankiety) oświadczenie, że udzieliliśmy prawdziwych informacji. Za prawdziwość swoich słów świadczymy własnoręcznym podpisem. Udzielenie prawdziwych i kompletnych informacji, to podstawowy obowiązek spoczywający na osobie zainteresowanej wykupieniem ubezpieczenia na życie. Jeżeli po podpisaniu umowy okaże się, że dopuściliśmy się oszustwa, towarzystwo będzie miało prawo rozwiązać umowę lub odmówić wypłaty świadczenia.

Regulowanie składek

Osoba, która wykupiła ubezpieczenie musi płacić składki na warunkach określonych w umowie. W chwili podpisywania umowy podejmujemy decyzję, czy składki będziemy opłacać:

    • miesięcznie;

    • kwartalnie;

    • półrocznie;

    • rocznie

Jeżeli zaprzestaniemy opłacania składek, towarzystwo uzna, że zrezygnowaliśmy z ubezpieczenia. W momencie zaprzestania płacenia składek zawarta z towarzystwem umowa przestaje obowiązywać.

Informowanie o zaistniałych zmianach

Wszelkie zmiany, które wpływają na ryzyko ubezpieczyciela muszą być mu znane. Taki obowiązek nakłada na osoby ubezpieczone kodeks cywilny. Należy więc poinformować towarzystwo ubezpieczeniowe chociażby o tym, że grę w szachy zamieniliśmy na wspinaczkę skałkową. Jeżeli zmiany w naszym życiu zwiększają ponoszone przez ubezpieczyciela ryzyko, to wysokość składki ulegnie zmianie. Zwiększone ryzyko zakończy się podniesieniem wysokości dotychczasowej składki. Ubezpieczyciela warto poinformować także o zmianie adresu zamieszkania

Podobne wpisy: