old-woman-574278_640Współczesny system emerytalny składa się z trzech filarów pokoleniowo-kapitałowych: pierwszy z nich stanowi Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, drugi dzieli się na indywidualne subkonto obsługiwane przez ZUS oraz Otwarty Fundusz Emerytalny (w skrócie: OFE), trzeci natomiast jest dobrowolny i dostępny w formie IKE, IKZE, ubezpieczeń, funduszy lub innych produktów finansowych.

Czym charakteryzuje się każdy z nich?W pierwszym filarze oszczędzania składka pobierana jest z wynagrodzenia i wynosi 12,22% zarobków brutto. Gromadzone w ten sposób środki są waloryzowane, nie podlegają dziedziczeniu i służą finansowaniu aktualnych świadczeń, pozostając jednocześnie podstawą przyszłej emerytury. Bezpośrednio łączy się z nimi indywidualne subkonto obsługiwane przez ZUS, które pobiera 5% wynagrodzenia brutto. Obliczenie emerytury również odbywa się na zasadzie waloryzacji, zaś zaoszczędzone środki podlegają dziedziczeniu.

Drugi filar

Do drugiego obowiązkowego filaru kapitałowego należą fundusze emerytalne, których wybór jest obowiązkiem każdej pracującej osoby. Składka wynosi w tym przypadku 2,3% wynagrodzenia brutto, a gromadzone na rachunku pieniądze pomnażane są według określonej strategii inwestycyjnej, realizowanej przez daną firmę. Aby poznać jej szczegóły, warto przejrzeć aktualny ranking funduszy, który zestawia poszczególne OFE na podstawie stopy zwrotu, wartości posiadanych aktywów oraz ilości użytkowników. Porównanie tych cech pozwoli określić, jaki jest najlepszy fundusz emerytalny. Pamiętajmy, że środki gromadzone na koncie OFE podlegają dziedziczeniu.

Dobrowolny filar

Ostatni, dobrowolny filar oszczędzania na rzecz przyszłych świadczeń stanowią: Indywidualne Konto Emerytalne, Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, ubezpieczenia oraz inne produkty, oferowane przez poszczególne firmy z rynku finansów. Wysokość składki jest zazwyczaj dowolna, choć należy pamiętać że w przypadku IKE oraz IKZE podlega określonym limitom. Oszczędzający może wybrać dowolne instrumenty finansowe, realizując dogodną strategię gromadzenia kapitału. Zgromadzone na koncie środki podlegają dziedziczeniu, zaś wysokość świadczenia zależy od wybranego produktu i sposobu inwestycji. W tym przypadku równie przydatne okazują się rankingi internetowe (m.in. ranking ike), które pomogą nam wybrać najlepszą metodę oszczędzania.

Podobne wpisy: