Kogo wybrać na osobę uposażoną?Kupując ubezpieczenie na życie posiadacz polisy musi wskazać osobę uposażoną. Tym mianem określana jest osoba, która po śmierci ubezpieczonego otrzyma od towarzystwa ubezpieczeniowego świadczenie.  Wskazanie osoby uposażonej pozwoli uniknąć konieczności przeprowadzania postępowania spadkowego.

Osoby, które kupują ubezpieczenie na życie jako osobę uposażoną mogą podać dowolnie przez siebie wybraną osobę. Osoba uposażona nie będzie stroną umowy. Ubezpieczenie nie obejmie ochroną jej zdrowia i życia. To tylko osoba trzecia, której przysługuje wypłata należnego świadczenia po śmierci ubezpieczonego. Najczęściej osoby, które kupując polisę na życie na osobę uposażoną wybierają członka swojej najbliższej rodziny. Ale nie ma takiego obowiązku. Na osobę uposażoną można wskazać dowolną osobę: dalszego krewnego, instytucję, przyjaciela. Osoby uposażone spoza kręgu najbliższej rodziny ubezpieczonego mogą jednak mieć problemy z otrzymaniem świadczenia.

Osoba, która wykupiła ubezpieczenie na życie w czasie trwania umowy może dokonać zmiany osoby uposażonej. Może to robić wielokrotnie. Najczęściej na zmianę osoby uposażonej decydują się rozwodzący się małżonkowie. Jedno z byłych małżonków wykreśla byłego współmałżonka z grona osób, którym  przyszłości zakład ubezpieczeń przekazałby świadczenie z polisy.

Dane osoby uposażonej

Wpisując osobę uposażoną koniecznie trzeba podać jej ważne dane. Trzeba podać:

  • imię i nazwisko;
  • stopień pokrewieństwa lub jego brak;
  • numer PESEL;
  • adres zamieszkania.

Na osobę uposażoną można wskazać nie tylko jedną osobę. Ale gdy osób uposażonych będzie więcej niezbędne jest określenie przez osobę wykupującą polisę udziału poszczególnych osób w świadczeniu, które w przyszłości będzie wypłacone. Udział w świadczeniu każdej z osób uposażonych określa się procentowo. Gdy udział nie zostanie określony, każdej z osób uposażonych towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci świadczenie w takiej samej wysokości. Na zmianę wysokości świadczenie nie będzie miało wpływu przeprowadzenie postępowania spadkowego.

Podobne wpisy: