Jak uzyskać pieniądze z polisy na życie po śmierci osoby ubezpieczonejSzok wywołany śmiercią najbliższej nam osoby nie może nam przysłonić konieczności załatwiania spraw urzędowych. Jeżeli zmarła osoba miała wykupione ubezpieczenie na życie czekają nas formalności w towarzystwie ubezpieczeniowym. Aby móc dokonać tych formalności musimy być osobą uposażoną

Kim jest osoba uposażona?

W chwili podpisywania umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym na wykupienie polisy na życie osoba, która wykupuje ubezpieczenie musi wskazać osobę uposażoną, czyli osobę, która po śmierci osoby ubezpieczonej otrzyma pieniądze z polisy. Ubezpieczając się, jako osobę uposażoną możemy wskazać dowolną osobę. W przypadku małżonków może to być współmałżonek, mogą to być również dzieci lub wnuki osoby ubezpieczonej. Dowolna jest także liczba osób, które wskażemy jako osoby uposażone. W tym przypadku osoba ubezpieczona musi określić, jaka suma z polisy przypadnie poszczególnym uposażonym.

Co mamy konkretnie zrobić?

Warunkiem otrzymania świadczenia jest posiadanie polisy ubezpieczeniowej. Nie jest to jednak warunek niezbędny. Jeżeli nie dysponujemy polisą, a wiemy, że zmarły być ubezpieczony, zgłaszamy ten fakt do towarzystwa ubezpieczeniowego. Musimy wypełnić także formularz. Każde towarzystwo ma własny wzór formularza. Po formularz możemy zgłosić się w siedzibie towarzystwa lub ściągnąć go z jego strony internetowej.

Niezbędne dokumenty

Aby uzyskać świadczenie po śmierci osoby ubezpieczonej, musimy do wypełnionego formularza dołączyć także dokumenty. Do wniosku dołączamy:

    • oryginał aktu zgonu

    • kserokopię dowodu osobistego

Po złożeniu dokumentów towarzystwo ubezpieczeniowy ma trzydzieści dni na wypłatę świadczenia. Może się jednak okazać, że pieniądze uzyskamy szybciej, większość towarzystw stosuje właśnie taką przyspieszoną praktykę. Ale może się zdarzyć, że na świadczenie będziemy musieli poczekać dłużej niż ustawowe trzydzieści dni. Opóźnienie może być spowodowane koniecznością wyjaśniania przez towarzystwo ubezpieczeniowe ewentualnych nieścisłości. Po wyjaśnieniu tych okoliczności pieniądze otrzymamy po czternastu dniach, czyli w sumie po czterdziestu dwóch dniach.

Podobne wpisy: